درباره ما

درباره ما

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال 1390 شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار 1391 آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان << خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد >> برای این مجموعه به ثبت رسید.

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال 1390 شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار 1391 آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان  << خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد >>  برای این مجموعه به ثبت رسید.

این خانواده بزرگ در همان ابتدای کار در بین نمایندگانی که در صنعت بیمه های عمر و تامین آتیه در کشور فعالیت می کردند ، رتبه دوم را کسب کرد .

با توجه به اهمیت بیمه ای عمر و تامین آتیه از دیدگاه هادی زیتونی مدیر ارشد این مجموعه و اندیشه ی گسترش سازمان در سطح کشور به منظور فرهنگ سازی ، کمک به همنوعان و ایجاد اشتغال ، خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد از فروردین 1394 به صورت تخصصی وارد سازمان بیمه های عمر و تامین آتیه شده و در حال حاضر در میان 22 سازمان فروش فعال در کشور فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد .