درباره ما

درباره ما

ذهنیت تشکیل یک سازمان فروش حرفه ای و توانمند از زمستان سال 1390 شکل گرفت و این مجموعه فعالیت رسمی خود را در قالب یک گروه از بهار 1391 آغاز کرد و در زمستان همان سال عنوان << خانواده بزرگ همراهان پاسارگاد >> برای این مجموعه به ثبت رسید.